Johdanto

enuvo GmbH - josta käytetään jatkossa nimitystä "enuvo" - harjoittaa palvelua "KyselyNetti" (tai Enquêtes Maken, Online Anketler, Online Encuesta, Online Pesquisa, Online Undersøgelse, Online Undersøkelse, Sondage Online, Sondaggio Online, Umfrage Online, WebbEnkäter, eSurvey Creator). KyselyNetti-palvelussa on kyse verkkopohjaisesta kyselytietoalustasta, joka mahdollistaa internet-pohjaisten verkkokyselyjen laatimisen, suorittamisen ja arvioinnin KyselyNetin asiakkaille – joista käytetään jatkossa nimitystä "asiakas".

Ehtojen aihe

enuvo tuottaa palvelunsa – huolimatta siitä, onko se ilmainen vai maksullinen – vain näiden yleisten kauppaehtojen perusteella. Muita enuvon tai asiakkaan yleisiä tai erityisiä kauppaehtoja ei sovelleta.

Sopimuksen alkaminen ja edellytykset

Palvelun käyttäminen edellyttää KyselyNetti-palveluun kirjautumista. enuvo pidättää oikeuden hylätä sopimuksen solmimisen yksittäistapauksissa. Asiakkaan antamien henkilötietojen täytyy olla todenmukaisia.

Toiminnallinen suunnitteluspesifikaatio

Asiakas pidättää oikeuden käyttää palvelua kulloinkin mahdollisten teknisten ja käyttöön liittyvien mahdollisuuksien puitteissa. Palvelun toiminnallisuuksien muoto, rakenne ja laajuus, etenkin sen sisällöllinen ja optinen esitysmuoto, on yksinomaan enuvon harkinnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaikuttaa tähän asiaan, (ellei ole toisin sovittu). enuvo on oikeutettu merkitsemään palvelun sekä sen kanssa laaditut kyselylomakkeet tai varustamaan ne muil­la huomautuksilla ja mainonnalla. Näiden korvaaminen/poistaminen on mahdollista vain yksittäisen sopimuksen puitteissa.

Käyttäjän velvollisuudet

 1. Asiakas ei saa mahdollistaa käyttäjätiliinsä pääsyä kolmansille osapuolille.
 2. Asiakkaan on säilytettävä kirjautumistietonsa ja henkilökohtainen salasanansa kolmansien osapuolten ulottumattomissa.
 3. Asiakkaan on vaihdettava salanansa säännöllisin väliajoin turvallisuussyistä. Asiakas voi vaihtaa salasanansa verkossa milloin tahansa. Mikäli asiakas epäilee, että salasana on kolmansien osapuolten tiedossa, hänen on vaihdettava se välittömästi.
 4. Mikäli enuvo epäilee perustellusti, että kolmas osapuoli käyttää valtuuttamattomasti asiakkaan kirjautumisoikeutta, enuvolla on oikeus estää palveluun kirjautuminen. Asiakas saa tässä tapauksessa enuvolta uudet kirjautumistiedot.
 5. Kolmannet osapuolet eivät ole kappaleiden (1) - (4) mielessä työntekijöitä sellaisten asiakkaiden tapauksessa, jotka ovat juridisia henkilöitä tai julkisia laitok­sia. Asiakkaan on kuitenkin varmistettava tässä tapauksessa, että kirjautumistiedot tulevat vain sellaisten työntekijöiden tietoon, jotka tarvitsevat niitä asiakkaan tehtävien täyttä­miseksi.
 6. Asiakas saa käyttää palvelua vain ennalta määrättyyn tarkoitukseen - kyselyjen suorittamiseen - eikä hän saa käyttää sitä epätavallisella tavalla. Hän ei saa varsinkaan väärinkäyt­tää palvelua esim. mainossähköpostin tai roskapostin lähettämiseen.
 7. Asiakas sitoutuu olemaan julkaisematta sisältöjä, jotka herättävät julkista paheksuntaa ja ovat epäsoveliaita. Hän sitoutuu erityisesti olemaan laatimatta seksuaalisesti sopimattomia, rasis­tisia, radikaaleja ja ihmisoikeuksia loukkaavia sisältöjä.
 8. Asiakkaan on viipymättä tiedoitettava enuvoa kaikista itse tekemistään enuvolle oleellisten tietojen muutoksista, kuten osoitteen, edustamisvallan ja muiden tapahtumien muutoksista.
 9. Mikäli asiakas rikkoo velvollisuuksiaan, enuvolla on oikeus poistaa sisältö verkosta ilman ennakkovaroitusta asiakkaalle. Asiakas maksaa itse velvollisuuksien rikkomisesta johtuvat kustannukset.
 10. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että palvelun infrastruktuuri ei kuormitu liiallisesta käytöstä. Liiallisesta käytöstä on säännön mukaisesti kyse silloin, kun asiakkaan kyselylomakkeita haetaan yli 3 000 kertaa päivässä. Tällaisessa tapauksessa tarjoajalta (enuvo) täytyy hankkia erikoistarjous.

Irtisanominen

 1. Palvelun pätevä irtisanominen on tehtävä joko kirjallisesti – sähköpostitse, faksitse tai kirjeitse – tai se voidaan tehdä suoraan NettiKysely-palvelussa.
 2. Kumpikin osapuoli pidättää oikeuden sopimuksen purkamiseen. enuvolla on jo­ka tapauksessa sopimuksen purkuoikeus, mikäli asiakas rikkoo näitä ehtoja tai muita voimassa olevia käyttömääräyksiä.
 3. enuvo ei ole velvoitettu jatkamaan niiden palveluiden voimassaoloa, joista asiakas ei maksa käyttömaksua. enuvo voi milloin tahansa lakkauttaa palvelut, joista asiakas ei maksa käyttömaksua, ilman pidennys­aikaa tai tarjota niitä käyttömaksua vastaan.

Kyselylomakkeiden, osoitteiden, kyselytulosten jne. poistaminen

enuvolla on 30 päivää kunkin kyselyn umpeutumisen jälkeen oikeus poistaa kaikki asiakkaan laati­mat tiedot (kyselylomakkeet, kyselyyn osallistujien tiedot sekä osallistujien vastaukset ja kyselyn tulokset) peruuttamattomasti ilman ennakkoilmoitusta.

Tietosuoja

Mitä henkilökohtaisia tietoja kerätään?

Tämän tietoalustan käyttämiseen vaaditaan rekisteröityminen, jonka yhteydessä on annettava voimassa oleva sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi sekä maa. Jos asiakas käyttää maksullista tuotetta, häntä pyydetään lisäksi täydentämään täydellinen osoitteensa, jotta voidaan laatia kelvollinen lasku.
Kaikki asiakkaan keräämät kyselytulokset tallennetaan keskitetysti enuvon palvelimille. Nämä tiedot on suojattu ulkopuolisilta, ja niihin on pääsy ainoastaan itse asiakkaalla ja enuvon erityisillä järjestelmänvalvojilla.

Kuinka enuvo käyttää näitä tietoja?

enuvolla on oikeus koota, tallentaa ja käyttää itse asiakkaan henkilö- ja yrityskohtaisia tietoja ilman asiakkaan lisä­suostumusta palvelun tarkoituksiin, kuten palvelun käyttöön asettamiseen, käyttöön, palvelun arviointiin ja selvitysten tekemiseen. enuvo ei käytä asiakkaan keräämiä kyselytuloksia millään tavalla.

Välittääkö enuvo tietoja kolmansille osapuolille?

enuvo sitoutuu olemaan luovuttamatta millään tavalla asiakkaan henkilökohtaisia tietoja sekä kyselytuloksia kolmansien osapuolten käyttöön.

Kuinka nämä henkilökohtaiset tiedot poistetaan?

Asiakkaalla on oikeus poistattaa peruuttamattomasti yksittäisiä kyselyjä ja niiden avulla kerättyjä tuloksia. Lisäksi jokaisella asiakkaalla on oikeus poistattaa profiilinsa täydellisesti ja peruuttamattomasti, mukaan lukien kaikki kyselyt ja niiden avulla saadut tulokset. Käyttäjävalikon avulla asiakas voi poistaa itse haluamiaan tietoja.

Vierailijatilastot

Tämä sivusto käyttää Google Analytics, web-analytiikan palvelu Google Inc. ("Google"). Google Analytics käyttää "evästeitä", tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneeseen, analysoida sivuston käytöstä sinua. Tuottamat tiedot evästeen sinulle käyttöä tälle sivustolle (mukaan lukien IP-osoite) siirretään Googlen palvelimen välityksellä USA ja varastoidaan.

Google käyttää näitä tietoja arvioidessaan oman sivuston käytöstä, koota raportteja sivuston toimintaa verkkosivustojen operaattoreiden ja muiden peruspalvelujen sivuston toimintaa ja internet liittyvät palvelut. Lisäksi Google voi myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, ellei laissa tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja lukuun Google. Google ei yhdistä IP-osoitetta mihinkään muuhun Googlen hallussa oleviin tietoihin Oy.

Voit estää varastointia evästeet valitsemalla tarvittavat asetukset selaimessasi, voimme huomauttaa kuitenkin, että tässä tapauksessa ei kaikkia ominaisuuksia tämän sivuston ovat täydessä käytössä. Voit myös laajentaa kattavuutta tuottaman evästeen ja estää käytön sivustoon liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoite) on Googlen ja tietojen käsittelyä Googlen, seuraamalla linkkiä käytettävissä selaimen plug-in Download ja asenna: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de~~V.

Käytettävyys, tietoturva ja tuki

 1. enuvo asettaa periaatteellisesti palvelun käyttöön ilman keskeytystä. enuvo ei voi kuitenkaan taata, että palvelu on aina käytettävissä ja toimii rajoituksetta. Myöskään sitä ei voida sulkea pois, että palvelussa esiintyy viiveitä ja haittoja, jotka johtuvat tapahtumista ja olosuhteista, jotka ovat enuvon vaikutusalueen ulkopuolella, johtuen esim. World Wide Webin (www) käytettävyydestä tai kolmannen osapuolen isännöinnistä.
 2. Keskeytykset, jotka eivät johdu enuvosta, sekä keskeytykset, jotka johtuvat enuvon tekemistä huolto­töistä jne., eivät johda asiakkaan irtisanomisoikeuteen ja oikeuteen vaatia vahingonkorvausta.
 3. enuvo tallentaa ja suojaa tiedot varmuuskopioinnin avulla kerran vuorokaudessa, öisin. enuvo ilmoittaa, että tietoja saatetaan menettää myös asianmukaisen tietoturvan ja tietojen tallentamisen sekä suojaamisen toteuttamisen yhteydessä. Tästä syystä asiakas on itse vel­voitettu turvaamaan tietonsa lataamalla ja tallentamalla laatimansa kyselylomakkeet, osoiteluettelot ja kyselytulokset säännöllisesti ja sopivin väliajoin.
 4. Enuvon palvelut eivät sisällä käyttäjätukea Se on itsestään selvää. Käyttöyhteydestä riippuvainen tuki on saatavilla verkossa.

Takuu

 1. enuvo sitoutuu sopimuksen voimassaoloajaksi takuuseen siitä, että enuvon käyttöön asettama palvelu täyttää sovitut toiminnot. Ta­kuun edellytyksenä on kuitenkin sopimuksenmukainen käyttö.
 2. Jos takuun määräaikana esiintyy toistamiskelpoisia vikoja, asiakkaan on ilmoitettava enuvolle välittömästi havaituista puutteista kirjallisesti ja nime­ttävä puutteelliset osat täsmällisesti, jotta enuvo voi korjata havaitut virheet. Enuvon sähköpostitse lähettämä ohjeistus havaittujen vikojen korjaamiseksi vaadituista myötävaikutussuoritteista sekä vika-analyysista on otettava asianomaisella tavalla huomioon. Enuvon vaatimuksesta asiakkaan on lisäksi annettava enuvon käyttöön tiedot, joiden käyttö on johtanut vian ilmenemiseen. Enuvon vaatimuksesta ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi asiakkaan on myös toimittava ilman erillistä korvausta yhteistyössä enuvon kanssa analysoitaessa ja korjattaessa havaittuja virheitä. enuvo voi suorittaa vikojen korjaamisen oman valintansa mukaan.
 3. Sopimuksen osapuolet sopivat, että tekniikan viimeisimmän kehityksen puitteissa ei ole mahdollista laatia ohjel­mistoa, joka on virheetön kaikissa käyttöolosuhteissa. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa palveluntarjoajan kotisivuilta, mitkä selaimet ja käyttöjärjestelmät ovat optimaalisia palvelun käytön kannalta. Asiakkaalla ei ole oi­keutta vaatia, että palvelu toimii kaikissa selaimissa ja käyttöjärjestelmissä. enuvo pidättää oikeuden muuttaa palvelun käyttöön liittyviä laitteistovaatimuksia tiedoittamatta asiakasta. enuvon tekemät muutokset eivät johda asiakkaan ostaman palvelun irtisanomis- tai purkuoikeuteen.
 4. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia havaittuja vikoja korjattavaksi silloin, kun virhe ei ole toistamiskelpoinen tai kun sitä ei voida osoittaa koneellisesti tuotettujen tulostustietojen avulla. Takuu raukeaa lisäksi tapauksissa, joissa enuvon syyllisyyttä tiet­tyyn vikaan ei ole todistettu. enuvon ei tarvitse korjata vähäisiä puutteita, jotka eivät oleellisesti haittaa palvelun käyttökelpoisuutta. Vähäiset puutteet palvelussa eivät oikeuta myöskään mahdollisen hyvityksen myöntämiseen tai sopimuksen purkamiseen.
 5. Asiakas on velvollinen korvaamaan enuvolle käyvän hinnan mukaiset kulut ja menot, jotka ovat aiheutuneet ajan ja materiaalin käytöstä. Kyseisenlainen tilanne on käsillä, kun kuluja ja menoja aihutuu sellaisten virheiden korjaamisesta, jotka eivät johdu enuvon tarjoamassa palvelussa olevasta virheestä.
 6. enuvon takuun tai vastuun käyttöönoton tapauksessa on otettava kohtuullisesti huomioon asiakkaan osasyylli­syys, erityisesti riittämättömien vikailmoitusten tai riittämättömän tietoturvan tapauksessa.

Vastuu

 1. Asiakas on velvoitettu osoittamaan enuvolle välittö­mästi puutteet ja menetykset, joista enuvo on vastuussa, tai antaa ne enuvon arvioitavaksi.
 2. enuvo vastaa tietojen hankinnasta vain silloin, kun se on aiheuttanut niiden menetyksen törkeällä tuottamuksella, ja kun tiedot voidaan rekonstruoida tietoaineistosta oikeutetuilla kustannuksilla. Muut asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset on poissuljettu. Vastaava pätee sellaisiin tapauksiin, joissa on laadittu virheellisiä kyselytuloksia teknisistä ongelmista johtuen.
 3. enuvo ei vastaa siitä, onko asiakkaan suunnittelema kyselylomake sopiva täyttämään asi­akkaan toivoman tarkoituksen. enuvo ei vastaa myöskään siitä, että kysely johtaa asiakkaan toivomaan menestykseen tai kyselyyn osallistujien lukumäärään.

Käyttömaksu

Palvelun käyttö on tällä hetkellä eriäviä sopimuksia lukuunottamatta maksuton. enuvo on oikeutettu muuttamaan milloin tahansa toiminnallista suunnitteluspesifikaatiota, hinnastoa, ehtoja sekä mahdollisesti sovellettavia määräyksiä.

Lainmukaisuus

Asiakas on yksin vastuussa laatimiensa kyselylomakkeiden ja kaikkien sisältöjen lainmukaisuudesta. Asiakas hyväksyy vastuun laillisten määräysten, etenkin tietosuojan, tekijänoikeuksien, kilpailuoikeuksien ja teollis­oikeuksien, noudattamiseen laadittuja kuva-, ääni- ja filmitallenteiden (medioiden) sekä muiden aineistojen ja materiaalien käyttämisen yhteydessä, ja vapauttaa enuvon kaikista vahingonkorvausvaatimuksista, jotka syntyvät näiden oikeuksien rikkomuksesta, ensimmäisestä vaatimuksesta, mikäli enuvo ei ole syyllinen niihin.

Yleistä

Näitä käyttöehtoja, ja käyttöehtoihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia, voidaan muuttaa ainoastaan nimeomaisella enuvon ja asaikaan välillä tehdyllä kirjallisella sopimuksella. enuvo on oikeutettu hyödyntämään kolmansia osapuolia tai antamaan toimeksiannon kolmannelle osapuolelle velvollisuuksi­ensa täyttämiseksi. Oikeudenkäyntipaikka ja luovutuspaikka, sikäli kun se on oikeudellisesti toteutettavissa, on Zurich, Sveitsi. Kaikkiin näiden ehtojen perusteella säädettyihin laillisiin suhteisiin pätee Sveitsin valtion laki.

Zürich, 11.07.2017