Merialuesuunnittelun yhteistyöhön ilmoittautuminen / Anmälning till samarbetet vid havsplanering
0 %
Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa.
Finlands åtta kustnära landskap ska tillsammans förbereda tre havsplaner.

Suunnittelun koordinaatioryhmän muodostavat maakuntien liittojen sekä ympäristöministeriön edustajat.
Koordinationssgruppen för havsplaneringen formas av representanter från landskapsförbunden och miljöministeriet.

Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Planeringen sker i brett samarbete med olika intressegrupper.

Ilmoittaudu mukaan:
Anmäl dig:

Henkilötiedot
Personuppgifter

Suunnittelualueet, joiden suunnitteluun haluan osallistua
Planeringsområden, i vilkas planering jag skulle vilja ta del i

Teema, johon haluan vaikuttaa / haluan tietoa (voit valita myös useamman)
Tema, som jag vill påverka / få information om (du kan välja flera)

Roolini
Min roll

Onko toimialallanne vuosiseminaaria, ammattialan lehteä tms. foorumeita, joilla merialuesuunnittelua koskevaa tietoa saisi välitettyä kattavasti alan toimijoille?
Har er bransch års-seminarier, publikationer eller andra portaler där information gällande havsområdesplaneringen skulle effektivt nå branschens aktörer?

Avoin kommentti / linkkivinkit:
Kommentarer / länktips: