Tulevaisuuskysely työelämän edustajille
0 %
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (V-S EKA) on eri ammatti- ja toimialojen rajat ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden ennakointiosaamista ja edesauttaa ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Lisätietoja osoitteesta: https://ennakointiakatemia.fi/

Tämä kysely kartoittaa erilaisia tulevaisuuksia tulkitsemalla toimintaympäristöstä systemaattisesti nousevia trendejä ja heikkoja signaaleja. Tulevaisuudessa on tärkeä varmistaa, että varsinaissuomalaisten ihmisten osaaminen ja paikallisten yritysten tarpeet kohtaavat mahdollisimman hyvin, ja tuotannon rattaat pysyvät toiminnassa.

Kyselyn laajuuden voit päättää itse. Lyhimmillään vastaaminen vie vain 5-10 minuuttia.

Vastaa vähintään kahteen seuraavista tulevaisuutta ohjaavista ilmiökokonaisuuksista:
Osaaminen,
Työelämä,
Talous,
Teknologia,
Hyvinvointi,
Ympäristö,
Yhteiskunta

Kukin ilmiökokonaisuus pitää sisällään 5-10 väittämää. Esitettyjä väittämiä arvioidaan kahdella ulottuvuudella: todennäköisyys ja merkityksellisyys. Tarkastelun aikahorisonttina ovat vuodet 2025-2030. Tarkastele väittämiä oman toimialasi ohella myös Varsinais-Suomen alueen näkökulmasta.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.
Tuloksia esitetään ainoastaan ryhmätasolla niin, ettei yksittäisiä vastauksia pysty tunnistamaan.

Yhteistyössä: Turun Ammattikorkeakoulu, Salon seudun kuntakoulutusyhtymä, Varsinais-Suomen yrittäjät, Varsinais-Suomen liitto, Novida, Raseko, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen Ely-keskus, YritysSalo ja Turun yliopisto

Lisätietoja:

Tietopalveluasiantuntija Otto Kanervo
Varsinais-Suomen liitto
otto.kanervo@varsinais-suomi.fi