Kysely suomalaisten suhtautumisesta pakolaisiin ja muihin ajankohtaisiin asioihin.
0 %
1.

Pitäisikö mielestäsi "rajat laittaa kiinni" eli ottaa rajavalvonta käyttöön? *

Rajavalvonta on valtion suorittamaa toimintaa, jolla se pyrkii parantamaan sisäistä turvallisuuttaan. Yleensä toiminnasta vastaa rajavartiolaitos. Rajavalvontaan tyypillisesti liittyviä tehtäviä ovat valtion rajojen valvominen, rajan ylittävien henkilöiden ja ajoneuvojen tarkistaminen, laittomien rajanylitysten estäminen, laittomien tavaroiden (esimerkiksi aseet ja huumausaineet) maahantuonnin estäminen sekä rajaloukkaustapausten tutkiminen.

2.

Pitäisikö Suomen lisätä kiintiöpakolaismääräänsä? Suomi ottaa tällähetkellä 750 kiintiöpakolaista vuodessa muiden pakolaisten lisäksi. *

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on YK:n myöntämä pakolaisasema, ja joka on saanut asuinpaikan jostain valtiosta valtion määrittelemän pakolaiskiintiön puitteissa; henkilö, jonka Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu UNHCR on katsonut pakolaiseksi.

3.

Pitäisikö Suomen katkaista ulkomaan avustukset, jos valtiomme budjetti on jäämässä alijäämäiseksi ja joudumme kasvattamaan valtion velkaa? (joudumme elämään velaksi) *

Suomen valtion vuoden 2017 lainanottotarve on 21,6 miljardia euroa. (lähde : valtion velka.fi)

4.

Onko monikulttuurisuus mielestäsi rikkaus? *

Kulttuurisesti monimuotoinen yhteiskunta sisältää useita kulttuurisesti, uskonnollisesti ja maailmankatsomuksellisesti toisistaan eriäviä ryhmiä, jotka jakavat yhdessä julkisen tilan.

5.

Haluatko Islamin uskon leviävän Suomeen? *

Islam on maailman toiseksi suurin ja nopeimmin kasvava uskonto. Kirjaimellisesti islam tarkoittaa alistumista (Jumalalle). Islamissa uskonnollisella lailla (šaria) on keskeinen merkitys, joten Islamia voidaan pitää totalitäärisenä ideologiana, joka hallitsee kaikkia elämän osa-alueita.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää puolueettomasti internetin avulla miten suomalaiset suhtautuvat pakolaisiin ja ulkomaanapuun tänäpäivänä.
6.

Onko kansallismielisyys hyvä asia? *

Kansallismielisyys sitoo ihmisiä tiiviimmäksi yhteisöksi ja antaa heille yhteenkuuluvuudentunteen, jollaista monikansallinen globaali maailma ei tarjoa. Toisin sanoen kansallismieliset pitävät yhtä ja toimivat yhdessä kaikkien suomalaisten hyväksi, osa jopa omista eduistaan tinkien.

7.

Haluaisitko että Suomi pysyy EU:n jäsenmaana? *

Euroopan unioni (EU) on 28 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. Unioniin voivat liittyä kaikki sellaiset Euroopan maat, jotka täyttävät jäsenvaltiolle asetetut demokraattiset ja taloudelliset kriteerit.

8.

Pitäisikö Sipilän hallituksen erota? *

Sipilän hallitus on Suomen tasavallan 74. ja nykyinen hallitus. Se muodostettiin vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen ja nimitettiin tehtäväänsä 29. toukokuuta 2015. Pääministerinä toimii Suomen Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, ja siihen kuuluu Keskustan lisäksi Kansallinen Kokoomus ja Perussuomalaisista irtaantunut Sininen eduskuntaryhmä.

9.

Pitäisikö Suomen lopettaa pakolaisten vastaanotto Ruotsin kautta? (Dublin sopimukseen vedoten) *

Dublinin sopimuksessa määrätään, että turvapaikkahakemus käsitellään ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Sopimuksessa määrätään myös että turvapaikkahakemus käsitellään siinä EU:n jäsenvaltiossa, johon turvapaikan hakija on ensimmäisenä tullut.

10.

Muuttuuko Suomi pikkuhiljaa pahoinvointiyhteiskunnaksi? *

Yhteiskunnasta vieraantuminen lisää stressiä ja stressi vieraantumista. Vieraantumisella tarkoitetaan vallanpuutetta ja voimattomuutta oman elämänsä suhteen. Henkilö kokee, ettei hän pysty vaikuttamaan asioihin, muut tekevät ratkaisut hänen puolestaan ja hän on vain vallan välikappale.

Vieraantunut ihminen kokee usein tarkoituksettomuuden tunteita ja ettei elämällä ole merkitystä. Hän vieraantuu yhteisönsä käyttäytymismalleista, eristäytyy sosiaalisesta kanssakäymisestä ja jää yksinäiseksi